_   _ _             
 ___ __| | __| (_) ___ ___  _ __ _  _ 
 / _ \/ _` |/ _` | |/ _ \/ __| | '_ \| | | |
| __/ (_| | (_| | | __/\__ \_| | | | |_| |
 \___|\__,_|\__,_|_|\___||___(_)_| |_|\__,_|
                      
EDDIES.NU - MULLEKLUBBEN SWEDENHälsning

1 1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, 2och från vår broder 
Timotheos till de heliga i Kolossai, våra bröder som lever i tron på 
Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader.
Tack till Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för 
er, 4ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek 
ni hyser till alla de heliga, 5i hoppet om det som väntar er i himlen. Om 
detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, 6som har 
nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så 
har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och 
fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. 7Det fick ni lära er av 
Epafras, vår käre medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt 
Kristus. 8Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande.
Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus

9Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. 
Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig 
vishet och insikt, 10så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt 
behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till 
i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er 
styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, 12och ni 
skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som 
väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört 
oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått 
förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den 
förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på 
jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; 
allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och 
allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för 
kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt 
vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och 
att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom 
honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

21Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era 
onda gärningar, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus 
led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, 
heliga och fläckfria och oförvitliga, 23om ni håller fast vid er tro, har 
en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i 
evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars 
tjänare jag, Paulus, har blivit.
Paulus lider för kyrkan när han fullgör sitt uppdrag

24Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi 
lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. 
25Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för 
er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. 26Detta är den hemlighet 
som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för 
hans heliga. 27Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har 
i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. 28Honom 
förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med 
all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. 29Det är 
för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter 
verka i mig.
Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus

2 1Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i 
Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, 2för att de 
skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den 
djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus; 3i 
honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4Detta säger jag 
för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar. 5Ty 
även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och 
gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus.
Levandegjorda tillsammans med Kristus

6Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, 7med rot och 
grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er 
tacksamhet överflöda. 8Låt ingen göra er till fångar i de tomma och 
bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska 
makter och inte på Kristus. 9Ty i honom har hela den gudomliga fullheten 
förkroppsligats och tagit sin boning. 10Och i honom, som är huvudet för 
alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. 11I honom har ni också 
blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med 
den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – 12när ni 
begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom 
tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. 13Och ni, som 
var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud 
gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla 
våra överträdelser 14och drog ett streck över det skuldebrev som belastade 
oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. 
15Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, 
när han triumferade över dem genom Kristus.
Kroppen och dess skugga

16Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni 
iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. 17Sådant är skuggan av det 
som skulle komma; själva kroppen är Kristus. 18Låt er inte berövas segern 
av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar 
sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar 19och 
håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen 
och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill.

20Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter 
ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som: 21Låt 
bli! Smaka inte! Rör inte! 22Det gäller ju saker som skall förbrukas och 
upplösas och är bara människors bud och läror, 23låt vara att det kallas 
vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och 
späkningar, förakt för kroppens behov.
Den gamla och den nya människan

3 1Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns 
där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. 2Tänk på det som finns där 
uppe, inte på det som finns på jorden. 3Ni har ju dött, och ni lever ett 
osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. 4Men när Kristus träder 
fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet 
tillsammans med honom.

5Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar 
och själviskheten, detta avguderi. 6Sådant framkallar Guds vrede, 7och det 
fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. 8Men nu måste också 
ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla 
skändligheter som kommer ur er mun. 9Ljug inte för varandra, ni har ju 
klätt av er den gamla människan och hennes vanor 10och klätt er i den nya, 
som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. 11Då är 
ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller 
fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

12Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig 
medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13Ha fördrag med 
varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom 
Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 14Men över allt detta skall 
ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. 15Låt Kristi frid råda i 
era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. 
Visa er tacksamhet. 16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med 
all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig 
sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 17Låt allt vad ni 
gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom 
honom.
Den kristna familjen

18Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19Ni män, 
älska era hustrur och var inte elaka mot dem. 20Ni barn, lyd era föräldrar 
i allt, ty så bör det vara bland kristna. 21Ni fäder, reta inte upp era 
barn, då tappar de modet.

22Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma 
ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. 23Vad ni 
gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: 
24tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. 
Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom. 25Ty den som gör orätt 
skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till 
person. 4 1Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och 
skäligt. Tänk på att ni också har en herre – i himlen.
Förmaningar

2Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 3Be då också för 
oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten 
med Kristus – det är för den jag är fängslad – 4och göra den känd och tala 
som jag bör. 5Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara 
på tiden. 6Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni 
skall svara var och en.
Personliga hälsningar

7Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, skall 
berätta allt om hur jag har det. 8Jag sänder honom till er just för att ni 
skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. 9Han har 
sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos, som ju är en av er, och 
de kommer att berätta om allting här.

10Min medfånge Aristarchos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. 
För hans del har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han 
kommer. 11Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är 
dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har 
gett mig stöd och uppmuntran. 12Hälsningar från Epafras, som ju är en av 
er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att 
ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. 
13Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och 
Hierapolis. 14Vår käre Lukas, läkaren, hälsar liksom Demas.

15Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som 
möts i hans hus. 16När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så 
att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa 
det brev som de har fått. 17Och säg åt Archippos: ”Se till att du fullgör 
den tjänst som Herren har gett dig.”

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina 
bojor. Nåd åt er alla.